Zjawisko fotoelektryczne

Opis aparatury pomiarowej

Do realizacji ćwiczenia zastosowano następujące przyrządy:
1. Fotokomórka PHYWE
2. Monochromator TRIAX
3. Oświetlacz – lampa wolframowa
4. Zasilanie oświetlacza -zasilacz stabilizowany
5. Sterowany zasilacz napięcia polaryzującego fotokomórkę MOTECH LPS 304
6. Amperomierz HIOKI
7. Sterowany włącznik zasilania poszczególnych elementów układu pomiarowego (OP8)
8. Kamera internetowa do obserwacji układu pomiarowego.
9. Komputer z oprogramowaniem sterującym wszystkimi zadaniami pomiarowymi
Urządzenia pomiarowe podłączone są do komputera za pomocą portów szeregowych RS 232

Schemat układu pomiarowego do badania zjawiska fotoelektrycznego prezentuje poniższy rysunek

Rys.1. Schemat układu pomiarowego
Wygląd układu pomiarowego pokazuje poniższe zdjęcie:

Fot.1. Widok układu pomiarowego

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki