Rezonans elektryczny

Cel

Celami eksperymentu są:

  • zbadanie zależności pomiędzy prądem a napięciem w funkcji częstotliwości sygnału wymuszającego w układach elektronicznych obwodów rezonansowych: szeregowego, równoległego oraz kwarcowego.
  • doprowadzenie do rezonansu w podanych układach poprzez zmianę częstotliwości źródła napięcia, przy danych, niezmiennych elementach układu i ustalonej amplitudzie napięcia zasilającego.
  • porównanie wyników eksperymentu z wynikami obliczeń teoretycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki